کامپوند

  • تامین انواع کامپوند جهت رفع نشتی
  • کاربرد برای سیال و دماهای مختلف مطابق با جدول پیوست
Qty. Type Line Content Temperature Compound name
Box of 10 sticks. Steam ,BFW, etc. For 0 ̊C to 250 ̊C G 1

(Rubber base product)

Box of 10 sticks. gas, oil, Ammonia, all Type of Chemical, etc. For 0 ̊C to 300 ̊C G 2

(Rubber base product)

Box of 10 sticks. Sour gas and all other process gas, oil, Ammonia, all Type of Chemical, etc. For 0 ̊C to 350 ̊C G 3

(Rubber and fiber  product )

Box of 10 sticks. Steam, BFW, Ammonia, Sour gas and all other process gas, oil, all Type of Chemical, For 0 ̊C to 450 ̊C G 4

(Rubber and fiber  product )

Box of 10 sticks. Process gas, steam, BFW, etc. For 0 ̊C to 550 ̊C

High pressure

CO28
Box of 10 sticks. Salt water, All acids and all type of Chemical. For -50 ̊ C to 200 ̊C Teflon
Box of 10 sticks. Steam, BFW,

GLAND PACKING, etc

For 120 ̊C to 450 ̊C

High pressure

۷A

 

این واحد آماده پاسخگویی به تمامی استعلامات شما می باشد

خواهشمنداست در صورت نیاز ، استعلامات خود را به ایمیل و تلگرام واحد بازرگانی و فروش شرکت البرز پترو ایده توس ارسال فرمایید.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید